Φιλικός Διακανονισμός
.

Ποιον καλύπτει:

Τον ιδιοκτήτη, τον εκάστοτε νόμιμο οδηγό, καθώς και τους επιβαίνοντες στο ασφαλισμένο όχημα.

Πότε καλύπτει:

Όταν το ασφαλισμένο όχημα εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, χωρίς υπαιτιότητα ή με συνυπαιτιότητα του οδηγού του.

Τι καλύπτει:

    Ατυχήματα με υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες.
    Ατυχήματα με σύγκρουση μεταξύ οχημάτων, ασφαλισμένων για την αστική τους ευθύνη από συμβαλλόμενες στη συμφωνία του φιλικού διακανονισμού ασφαλιστικές εταιρείες.
    Ατυχήματα χωρίς σύγκρουση μεταξύ των εμπλεκόμενων οχημάτων, που προκλήθηκαν όμως από μεταφερόμενο φορτίο ή από διαρροή υγρών ή υγραερίων κάθε φύσης που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία των οχημάτων ή από εξάρτημα που αποσπάστηκε από εμπλεκόμενο όχημα.

Με ποιες προϋποθέσεις:

    Να συμπληρωθεί και να συνυπογραφεί από τους δύο εμπλεκόμενους οδηγούς η Φιλική Δήλωση Τροχαίου Ατυχήματος (Φ.Δ.).
    Σε περίπτωση που τέτοια δήλωση δεν έχει συμπληρωθεί ή κατά το ατύχημα έχουν προκληθεί σωματικές βλάβες, απαιτείται έγκριση για την υπαγωγή της ζημίας στο σύστημα του φιλικού διακανονισμού από την ασφαλιστική εταιρεία του οχήματος του υπαιτίου.
    Το κόστος αποκατάστασης των υλικών ζημιών του οχήματος που αποζημιώνεται, να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.500€
    Η αποζημίωση για τις σωματικές βλάβες του αναίτιου οδηγού ή των επιβαινόντων στο όχημα αυτού, να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000€ ανά τραυματία και το ποσό των 30.000€ ανά ατύχημα.

Τι αποζημιώνει:

    Το κόστος επισκευής ή την εμπορική αξία του οχήματος (αφαιρουμένων των σώστρων) σε περίπτωση ολικής καταστροφής του.
    Το κόστος αντικατάστασης κράνους και ρουχισμού δικυκλιστή, βαλίτσας δικύκλου και εξωτερικού καλύμματος οχήματος.
    Το κόστος μεταφοράς του οχήματος.
    Τα έξοδα για αμοιβές ιατρών, νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φαρμακευτική περίθαλψη των τραυματιών.
    Την απώλεια εισοδήματος των τραυματιών.
    Την ηθική βλάβη των τραυματιών.

Ποιες εταιρείες συμμετέχουν:

Πίνακας Συμμετεχόντων Εταιρειών
Επωνυμία Εταιρείας Κωδικός Εταιρείας
AIG EUROPE LIMITED 1168
ALLIANZ ΕΛΛΑΣ A.A.E. 1140
ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 5012
ERGO Α.Α.Ε.Ζ. 5050
EURO INSURANCES LTD 1164
EUROLIFE ERB Α.Ε.Γ.Α. 5049
GENERALI HELLAS A.A.E. 1142
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ A.E.A.E. 5025
HELLAS DIRECT INSURANCE LTD 1171
INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 1162
INTERLIFE SA Α.Α.Ε.Γ.Α. 1141
NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε. 1161
PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. 5052
PRIME INSURANCE LTD 1163
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣH Α.Ε.Γ.A. 5027
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 1091
ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 5009
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. - ΜΙΝΕΤΑ 5013
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 1102
ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α. 5048
ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α.Ζ.Α.Ε. 1019
ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α. 5019
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 5041
ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. 1093
NP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ-ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΟΝ ΑΕΑΕ. 1161
CITY INSURANSE SA 1174
QIC EUROPE LTD 1178
EUROINS.AD INSURANCE COMPANY 3175